REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.mpi.com.pl
z dnia 1 Czerwca 2022 roku

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady funkcjonowania Sklepu internetowego działającego pod adresem www.mpi.com.pl (dalej: Sklepu Internetowego), prowadzonego przez firmę MPI S.C Mariusz Piasny i Sandra Kaliszuk-Piasny zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica. REGON: 301587297, NIP: 7773190006. e-mail: biuro@mpi.com.pl (dalej także: Sprzedawca).

Niniejszy Regulamin jest skierowany zarazem wobec konsumentów, jak i przedsiębiorców, korzystających ze Sklepu Internetowego i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego (dalej: Umów Sprzedaży), zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz politykę prywatności i plików Cookies.

Klient ma prawo przed złożeniem Zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym. W przypadku zrezygnowania przez klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma poniższy Regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Słowniczek.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, wymienione poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

1. Regulamin: niniejszy dokument określający ogólne warunki sprzedaży towarów, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez firmę MPI Mariusz Piasny zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem: www.mpi.com.pl oraz politykę prywatności i plików Cookies;

2. Sprzedawca/Usługodawca/Administrator danych osobowych: MPI S.C Mariusz Piasny i Sandra Kaliszuk-Piasny zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica REGON: 6301587297, NIP: 7773190006

3. Zamawiający: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz strona Umowy Sprzedaży w przypadku jej zawarcia ze Sprzedawcą;

4. Konsument: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

6. Usługobiorca: każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze Sklepu Internetowego udostępnionego przez Usługodawcę;

7. Użytkownik: użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

8. Sklep Internetowy: Sklep internetowy dostępny pod adresem www.mpi.com.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie, w celu doprowadzenia do zawarcia Umowy Sprzedaży;

9. Zamówienie: oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Zamawiającego za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży;

10. Formularz Zamówienia: interaktywny formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości towarów.

12. Towar: prezentowana w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży;

13. Umowa zawarta na odległość: umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

14. Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, zawarta między Sprzedawcą a Zamawiającym za pośrednictwem Sklepu internetowego, zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

15. Usługa elektroniczna: usługa świadczona drogą elektroniczną, czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

16. Serwis: system stron www udostępniony pod adresem internetowym www.mpi.com.pl stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierający pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.

17. Konto: konto Użytkownika w Sklepie, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie, są w nim gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

II. Sposoby porozumiewania się z Zamawiającym.

1. Sprzedawca udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz w kwestiach związanych z Regulaminem. Obsługa jest dostępna telefonicznie w dni robocze pod numerem telefonu: 61 8530004 lub +48 695 740 333 w godzinach 7:45 – 15:45 jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@mpi.com.pl.

2. Sprzedawca w sprawie realizacji złożonego Zamówienia kontaktuje się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie, na podany przez Zamawiającego numer telefonu, w razie konieczności doprecyzowania szczegółów złożonego przez niego Zamówienia.

III. Tryb zawarcia umowy sprzedaży.

1. Informacje przedstawione w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

2. W celu dokonania zakupu towarów prezentowanych w Sklepie Internetowym należy złożyć Zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia, udostępnionego na stronie internetowej Sklepu.

3. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mpi.com.pl przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musi zawierać następujące dane:

a) nazwiska i imiona lub nazwę Zamawiającego;
b) kraj/region Zamawiającego;
c) numer telefonu właściwy dla Zamawiającego;
d) adres poczty elektronicznej e-mail właściwy dla Zamawiającego;
e) adres do wysyłki;
f) dane niezbędne do wystawienia faktury.

5. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego powinny być aktualne i zgodne z prawdą. Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych do Zamówienia. Sprzedawca nie odpowiada za podanie przez Zamawiającego błędnych, nieprawdziwych bądź niekompletnych danych.

6. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

8. W terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia Sprzedawca informuje Zamawiającego o akceptacji Zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. Wraz z tą informacją Zamawiający otrzymuje treść Regulaminu, oraz inne informacje wymagane przepisami prawa.

9. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Zamawiającego wiadomości o akceptacji zamówienia i przyjęciu zamówienia do realizacji. Oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, stanowiące potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, jest przesyłane przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu. Poczta elektroniczna stanowi trwały nośnik w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

10. Jeżeli Zamówienie nie może zostać zrealizowane przez Sprzedawcę, Sprzedawca zawiadamia o tym Zawiadamiającego przesyłając mu wiadomość na adres poczty elektronicznej z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

11. Z chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać.

12. Wiążąca dla stron Umowy Sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu po wybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia.

13. Sprzedawca realizuje Zamówienia tylko na terytorium Polski. Informacje o dostępnych sposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia.

IV. Warunki płatności.

1. Wszystkie ceny Towarów podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w walucie złoty polski i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych towarów i koszty ich dostawy obowiązujące w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia.

3. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia o dostępnej formie płatności.

4. Sprzedawca umożliwia opłacenie Zamówienia poprzez dokonanie przelewu bankowego na numer konta Sprzedawcy wskazany w danych kontaktowych oraz w podsumowaniu płatności bądź przy odbiorze towaru (za pobraniem).

5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przez Zamawiającego po złożeniu Zamówienia.

6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem, Zamawiający zobowiązany jest uiścić cenę niezwłocznie od zawarcia Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy. W przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności gotówką za pobraniem, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7. Płatność zostanie uznana za dokonaną z momentem uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź po pisemnym potwierdzeniu płatności przy odbiorze towaru.

V. Warunki dostawy.

1. Z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będące przedmiotem Umowy Sprzedaży na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązany te rzeczy odebrać.

2. Dostawa towarów do Zamawiającego jest co do zasady odpłatna. Koszty dostawy towarów (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazane Zamawiającemu przed złożeniem Zamówienia.

3. Kurier dostarczający Zamówienie jest zobowiązany do rozładowania samochodu pod adresem wskazanym w Zamówieniu, nie ma jednak obowiązku dalszego przenoszenia i wnoszenia towaru do miejsca docelowego.

4. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć zamówiony towar w terminie wskazanym w oświadczeniu Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji, nie później niż:
a) jeżeli Zamawiającym jest konsument – nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. W razie opóźnienia Sprzedawcy przekraczającego 30 dni Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.
b) jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca – nie później niż w terminie 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. W przypadku trudności w realizacji zamówienia, termin ten może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania umowy. Jeśli jednak po zawarciu umowy okaże się, że realizacja zamówienia jest niemożliwa, Zamawiający może odstąpić od umowy i domagać się zwrotu uiszczonej ceny sprzedaży.

5. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności przyjęcia zamówień do realizacji.

6. Wraz z towarem wydawany jest paragon fiskalny albo faktura VAT. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Brak któregokolwiek z tych dokumentów należy niezwłocznie zgłosić Sprzedawcy.

7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Zamawiający ma prawo żądać od kuriera spisania właściwego protokołu szkody.

VI. Rękojmia – procedura reklamacyjna.

1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu towar bez wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej lub prawnej rzeczy sprzedanej, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację.

4. W przypadku postępowania reklamacyjnego Zamawiający może:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Zamawiający będący konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.

5. Jeżeli Zamawiający jest przedsiębiorcą, to w ramach postępowania reklamacyjnego, z uwagi na wadę rzeczy sprzedanej, nie może on złożyć oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nawet gdy rzecz była już wymieniona lub naprawione przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Zamawiający będący przedsiębiorcą nie może odstąpić od umowy nawet, gdyby wada rzeczy była istotna.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeśli Zamawiającym jest Konsument termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Zamawiający może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

7. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub osobiście w siedzibie Sprzedawcy i powinna zawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji.

8. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar powinien zostać należycie opakowany, tak aby zapewnić mu należytą ochronę podczas transportu.

9. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawcy przez Zamawiającego będącego przedsiębiorcą, jest on zobowiązany do odesłania towaru w oryginalnym opakowaniu zewnętrznym.

10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

11. W przypadku, gdy do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezbędne jest dostarczenie zakupionego towaru do Sprzedawcy, Zamawiający obowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

12. Jeśli Zamawiającym jest przedsiębiorca, to Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru podczas transportu.

VII. Konsumenckie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży.

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć:

a) W formie pisemnej, na adres Sprzedawcy ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica
b) Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mpi.com.pl,
c) Osobiście w siedzibie Sprzedawcy: ul. Szamotulska 28, 62-090 Rokietnica

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Jeśli Umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla umów inne niż wymienione w niniejszym ustępie – bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

VII. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy Usługi zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży, a w szczególności usługi informacyjne, komunikacyjne i usługi w zakresie organizacji sprzedaży.

2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem lub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawierania na odległość umowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka, formularz zamówień, a także usługę rejestracji w Serwisie.

IX. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

a) połączenie z siecią Internet,
b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych w standardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script, FLASH obsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024×768,
c) przeglądarka: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH.

2. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu Internetowego, należy je wszystkie wyłączyć.

3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Formularza Zamówienia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu założenia konta, konieczne jest posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Usługobiorcę Sklepu Internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Nie jest również dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy

X. Warunki zawierania i rozwiązywania umów.

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcę serwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną nie mających charakteru ciągłego rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończenia korzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

XI. Reklamacje usług elektronicznych.

1. Reklamacje związane ze świadczeniem przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną, jak również związanych z funkcjonowaniem strony internetowej Sklepu można składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.

2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją);
b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

4. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, takiej jak Federacja Konsumentów czy Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.

4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XIII. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu Internetowego www.mpi.com.pl są przetwarzane przez Sprzedawcę.

2. Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z podjętymi przez Zamawiającego czynnościami zmierzającymi do zawarcia Umowy sprzedaży oraz w związku z jej realizacją, jest Sprzedawca.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej jako RODO, ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

4. Dane osobowe klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego są wykorzystywane w celach:

a) realizacji Umowy Sprzedaży – podstawą prawną w tym przypadku jest konieczność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą niezbędnych do zawarcia umowy i wykonywania umowy- art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
b) marketingowym – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku będzie dobrowolnie wyrażona zgoda- art. 6 ust. 1 lit. A RODO.

5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

– nazwiska i imiona,
– numer telefonu,
– adres elektroniczny Zamawiającego,
– adres do wysyłki.

6. Zamawiający może wyrazić zgodę i dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail w celu wykorzystania go przez Sprzedawcę na potrzeby działań marketingowych Sprzedawcy, polegających na przesyłaniu Zamawiającym informacji handlowych dotyczących produktów i usług Sprzedawcy drogą elektroniczną.

7. Administrator może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. Dostawcy, firmie informatycznej, firmie księgowej, firmie hostingowe i innym współpracującym podmiotom świadczącymi na rzecz Administratora usługi,
b) urzędom, organom państwowym i organom administracji, innym podmiotom i instytucjom w zakresie w jakim wymagane jest to przez przepisy prawa.

8. Sprzedawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Zamawiającemu przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji ze Sprzedawcą;
b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na Adres korespondencyjny Sprzedawcy;
c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane – w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjny Sprzedawcy,
d) prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które Użytkownik dostarczył, na podstawie umowy lub zgody,
e) prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Użytkownikowi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

a) dane Użytkowników pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy przetwarzamy do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających Użytkowników z zawartej z Administratorem umowy lub zakończenia postępowań związanych z wzajemnymi roszczeniami,
b) dane Użytkowników przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy przetwarzamy przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane Użytkownika lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na Administratorze obowiązków, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
c) dane Użytkowników pozyskane do celów marketingowych oraz celów analitycznych, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać jeżeli Użytkownik zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach bądź wycofa zgodę.

XIV. Polityka prywatności i plików Cookies.

1. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez pliki Cookies należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

2. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługi świadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danych osobowych ani informacji poufnych.

3. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

4. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

5. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego serwis w celu analizy i optymalizacji pracy tego serwera oraz serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacje przechowywane w plikach logów serwera są następujące:

– publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie, w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
– czas nadejścia zapytania,
– kod żądania http,
– kod odpowiedzi http,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

3. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi serwis.

XV. Pozostałe postanowienia.

1. Regulamin udostępniany jest w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

2. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

3. O zmianach Regulaminu i ich zakresie, zarejestrowani klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. Ewentualne zmiany wprowadzone będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub w celu aktualizacji danych dotyczących Sprzedawcy.

4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla klienta na stronie www.mpi.com.pl w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

5. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć, zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem niektórych logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy.

6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

7. Umowa Sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).