28.11.2020 – Aktualizacja programu „Moja Woda”

Aktualizacja programu „Moja Woda”

Regulamin programu dofinansowań do instalacji służącym zagospodarowaniu wody deszczowej „Moja Woda” uległ modyfikacji. Jak podaje WFOŚiGW w Poznaniu obowiązuje on od dnia 27.10.2020 r. i obejmuje wszystkie wniosku złożone w ramach naboru – zarówno te, które podlegały ocenie oraz jej nie podległy na dzień ogłoszenia Regulaminu. Fundusz deklaruje również, że zmiany mają pozytywny wydźwięk dla Wnioskodawców/Beneficjentów Programu. Przede wszystkim umożliwia on wysyłkę pism do Wnioskodawców/Beneficjentów mailowo ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce. Należy również pamiętać, że inwestycja musi być zgodna z przepisami prawa, posiadaniem właściwych decyzji administracyjnych (jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji), a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do stosowania na rynku polskim. Poniżej przedstawiono wprowadzane zmiany i nowości w regulaminie programu „Moja Woda”.

Definicja nieruchomości

Wyjaśniona zostało pojęcie nieruchomości w punkcie 2. Powołano się tutaj na definicję przedstawioną w art. 46 § 1 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.), a także uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2006 r. (III CZP 24/06, OSNC 2007, nr 2, poz. 24). Zgodnie z KC nieruchomość należy rozumieć następująca: „Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Na podstawie wyroku SN nieruchomość, dla której została założona księga wieczysta, obowiązuje reguła „jedna księga – jedna nieruchomości”.

Termin zakończenia inwestycji

W punkcie 7. „Warunki dofinansowania przedsięwzięć” dodano dwa podpunkty, które określają termin w jakim należy zakończyć przedsięwzięcie. Zgodnie z regulaminem należy ono zostać zakończone nie później niż 6 miesięcy od daty złożenia wniosku do WFOŚiGW. W wyjątkowych sytuacjach i na wniosek Beneficjenta zarząd WFOŚiGW może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu. Jednak musi zostać zachowany termin dotyczący okresu kwalifikowalności kosztów (01.06.2020 – 30.06.2024) oraz termin zawarcia umowy (do 30.06.2024).

Kryteria oceny wniosków

Tak jak dotychczas, kompletne wnioski, które spełniają wszystkie formalne wymagania będą podawane ocenie na podstawie kryteriów zawartych w punkcie 8. Regulaminu. Brzmi on następująco „Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania są zgodne z Programem”. Do pozytywnej oceny wniosku należy spełnić zawarte w Regulaminie kryteria.

Komunikacja na linii Fundusz – Wnioskodawca/Beneficjent

Największe zmiany zaszły w punkcie 9. „Uwagi końcowe”. W głównej mierze wynikają one z sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Zdefiniowano pojęcie Wnioskodawcy, czyli osoby, która złożyła wniosek o dofinansowanie oraz Beneficjenta, który zarówno złożył wniosek, jak i otrzymał informacje o przyznaniu dofinansowania. Wydłużeniu uległ termin, w którym wniosek podlega ocenie. Wynosi on aktualnie do 90 dni od daty wpływu do WFOŚiGW. Wszystkie czynności prawne, tj.: wezwania, zawiadomienia o przyznaniu środków, zawiadomienia o odrzucenia wniosków, wyjaśnienia, powiadomienia, itp. podejmowane przez Fundusz w ramach Programu „Moja Woda” są wykonywane przy użyciu poczty elektronicznej. W wyjątkowych sytuacjach, gdy po stronie Beneficjenta/Wnioskodawcy ze względów technicznych nie ma możliwości odbioru korespondencji elektronicznej stosuje się częściowo lub całkowicie formę pisemną dostarczaną przez operatora pocztowego. Zapewnienie poprawności działania swojego adresu mailowego leży po stronie Beneficjenta/Wnioskodawcy, który odpowiada za wszelkie zaniedbania w tej sferze. Wszelkie oświadczenia kierowane przez wnioskodawcę/beneficjenta do Funduszu za pośrednictwem poczty elektronicznej winny być wysyłane z podanego we wniosku o dofinansowanie adresu e-mail. Oświadczenia kierowane do Funduszu z innych adresów będą pozostawiane bez rozpatrzenia. Zobowiązanie Funduszu do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu przesłania informacji, o pozytywnej decyzji, jeżeli Wnioskodawca potwierdzi fakt jej otrzymania za pomocą poczty elektronicznej. Data potwierdzenia przez Wnioskodawcę otrzymania informacji jest datą zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia. Co ważne, zgodnie z nowym regulaminem Wnioskodawca/Beneficjent na każdym etapie może zrezygnować się z ubiegania się o dofinansowaniu. Musi poinformować o tym fakcie Funduszu w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną. Istnieje również możliwość wycofania korekty wniosku, w przypadku podania nieaktualnych danych, w celu ponownego jego złożenia. Wycofanie nie może jednak nastąpić po zakończeniu oceny wniosku. O fakcie wycofania korekty Wnioskodawca powiadamia WFOŚiGW za pomocą poczty elektronicznej.

Pełen regulamin programu „Moja Woda” – https://www.wfosgw.poznan.pl/wp-content/uploads/2020/11/Zmieniony-Regulamin-Moja-Woda.pdf

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.