29.07.2022 – Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych

Program jest prowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji o samym programie, częste pytania i odpowiedzi znajdziecie pod poniższymi linkami.

Cel i przedmiot

Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu strategicznego, jakim jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację celów operacyjnych, tj. przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska, zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Przedmiotem konkursu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych (ROD) w częściach wspólnych.

Kto może wnioskować?

Uprawnionymi do składania wniosków o przyznanie grantu są podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe.

Rodzaje inwestycji

W ramach urządzeń użyteczności publicznej, wspierane będą wyłącznie części wspólne terenów zieleni (tj. z wyłączeniem terenów zieleni przeznaczonych do indywidualnego korzystania przez osoby będące członkami stowarzyszeń lub innych organizacji); wsparcie będzie kierowane do tych terenów zieleni, które służą przede wszystkim mieszkańcom miast bez względu na lokalizację terenu, w tym dla interwencji oddziałujących pozytywnie na całość terenu zieleni w granicach projektu i w jego otoczeniu.

Do podstawowego zakresu rodzajów inwestycji zaliczamy między innymi:

 • tworzenie warunków utrzymania zieleni w ramach realizowanych projektów:
 • budowa, instalacja, remont lub modernizacja instalacji służących regulacji zaburzonych stosunków wodnych wpływających negatywnie na istniejącą zieloną infrastrukturę ROD,
 • budowa lub renowacja zbiorników wodnych o podłożu naturalnym, zasilanych wodami gruntowymi lub ukierunkowanym spływem wód opadowych,
 • budowa lub renowacja instalacji ograniczającej spływ powierzchniowy wód opadowych lub pozwalającej na retencję nadmiaru wód gruntowych wysokiego poziomu, w tym zbiorniki sztuczne naziemne i podziemne,
 • zabezpieczenia wody opadowej do nawadniania, w tym sieci zbierające i rozprowadzające wodę opadową i systemy nawadniania (rozsączającego, zraszającego, kropelkowego),

Do inwestycji w zakresie elementów dodatkowych, w tym infrastruktury dla udostępnienia zieleni (max. do 30% kosztów kwalifikowanych projektu, zaliczamy na przykład:

 • budowa i modernizacja sieci sanitarno – kanalizacyjnych na terenach ogólnych ROD
 • budowa i modernizacja zbiorników na nieczystości ciekłe na terenach ogólnych ROD – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • modernizacja i budowa hydroforni;
 • modernizacja i budowa ogólnoogrodowej sieci wodociągowej wraz z opomiarowaniem;
 • modernizacja studni głębinowych;
 • budowa i modernizacja toalet publicznych;

Kosztem kwalifikowalnym zadań objętych grantem są również:

1) koszty pośrednie, obejmujące m.in. wynagrodzenie osób bezpośrednio zaangażowanych w zarządzanie projektem i jego rozliczanie, koszty obsługi księgowej, w tym koszty zlecenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu, koszty ubezpieczeń majątkowych na potrzeby realizacji projektu (maksymalnie do 10% wartości udzielonego grantu), oraz
2) koszty przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania objętego grantem (maksymalnie do 10% wartości udzielonego grantu)

Nabór wniosków

Nabór rozpoczął się 30 maja 2022 r., zakończenie po wyczerpaniu puli środków. Konkurs jest podzielony na etapy miesięczne, wnioski składa się w danym etapie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Wnioski składa się do OR ARiMR, zależnie od lokalizacji ROD objętego wnioskiem.

Budżet programu

Kwota przeznaczona na granty w konkursie wynosi 47 mln PLN. Grant dla jednego ROD to nie mniej niż 10 tys. PLN i nie więcej niż 100 tys. PLN. W przypadku, gdy na ROD liczba indywidualnych działek jest większa niż 400 wtedy kwota wynosi 250 zł od działki, tj. ilość działek pomnożona przez 250 zł daje kwotę grantu, ale nie więcej niż 150 tys. PLN.

Czas realizacji projektu

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 12 miesięcy, zakończenie jednak nie później niż do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Koszty kwalifikowane

Za kwalifikowalne uznaje się koszty poniesione od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Za kwalifikowalne uznaje się koszty związane z realizacją projektu, o ile:
1) są niezbędne do realizacji projektu i zostały określone w rozdziale IV Regulaminu konkursu,
2) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
3) zostały uwzględnione w budżecie projektu,
4) zostały faktycznie poniesione nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o przyznanie grantu oraz w okresie objętym umową o powierzenie grantu zawartą pomiędzy Grantobiorcą a ARiMR, w trybie i na warunkach określonych w tej umowie,
5) są poparte dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej Grantobiorcy,
6) są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wypłata środków

Pierwsza transza do 60% przyznanych środków wypłacana jest w formie zaliczki po złożeniu zapotrzebowania na środki finansowe. Druga i kolejne transze są wypłacane w formie zaliczki pod warunkiem rozliczenia co najmniej 60% pierwszej lub poprzednio wypłaconej transzy i uznaniu tego rozliczenia przez ARiMR.

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.