18.12.2021 –  Program „Deszczówka” dla samorządów terytorialnych z terenu Województwa Wielkopolskiego

Program „Deszczówka” dla samorządów terytorialnych z terenu Województwa Wielkopolskiego

Na początku grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków dla programu „Deszczówka” na rok 2022. Polega on na dofinansowaniu inwestycji prowadzonych przez samorządy terytorialne w obrębie województwa wielkopolskiego, które mają na celu retencjonowanie wód opadowych pochodzących z dachów obiektów użyteczności publicznej i wykorzystania ich do celów nawadniania zielni. Celem programu jest przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom klimatycznym poprzez zagospodarowanie deszczówki w miejscu jej powstania oraz odciążeniu kanalizacji deszczowej. W budżecie województwa na edycję programu w 2022 r. zaplanowano środki w wysokości 950 000 zł. Wnioski wraz z załącznikami w nim określonymi należy składać do 31 marca do godz. 15:30 w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu lub przesłać pocztą/kurierem. 

Wnioskodawcami w programie mogą być jednostki samorządu terytorialnego z terenu Wielkopolski, które mają w planach wykorzystać wody opadowe zbierane z dachów obiektów użyteczności publicznej służących celom kulturowym, edukacyjnym, zdrowotnym, sportowym, pomocy społecznej lub przeciwpożarowym. Instalacje objęte dofinansowaniem mogą opierać się zarówno na zbiorniku / zbiornikach podziemnych, jak i naziemnych wraz z systemem jej zagospodarowania i wykorzystania do nawadniania terenów zielonych. 

Zgodnie z obowiązującym regulaminem wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia w ciągu jednego roku maksymalnie 2 wniosków. Z czego każdy wniosek może dotyczyć tylko 1 zadania (inwestycji). Z kolei trwałość instalacji wykonanej w jego ramach to min. 5 lat od momentu zaakceptowania sprawozdania końcowego. Przez ten okres instalacja może zostać poddana kontroli ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Co ważne, inwestycje objęte wnioskami nie mogą być współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

W ramach dofinansowania z programu „Deszczówka” istnieje możliwość uzyskania do 80% poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikowanych, które zostały ujęte we wniosku, jednak nie więcej niż 100 000 zł. Pozostałe środki musi zapewnić wnioskodawca poprzez ich zabezpieczenie stosownymi zapisami w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na dzień złożenia wniosku. Co istotne, koszty poniesione przez wnioskodawcę przed podpisaniem umowy nie mogą być refundowane poprzez środki z dotacji. Ważną kwestią jest również kwestia podatku VAT. W sytuacji, gdy wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT to jego wartość wliczana jest do kwoty dofinansowania. W przeciwnym razie podlega on odliczeniu od wnioskowanej kwoty dofinansowania. W związku z tym wnioskodawca musi złożyć stosowne oświadczenie. Zgodnie z regulaminem programu udostępniony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego o wspomnianych powyżej kosztów kwalifikowanych  zaliczamy:

  • zakup nowych przewodów odprowadzających wody opadowe zebrane z rynien do nowego zamkniętego, szczelnego zbiornika naziemnego lub podziemnego magazynującego wodę,
  • zakup nowego zamkniętego, szczelnego zbiornika naziemnego lub podziemnego magazynującego wodę,
  • wykonanie usług budowlanych,
  • zakup materiałów budowlanych,
  • wykonanie nowych systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami,
  • zakup materiałów do wykonania systemów rozprowadzających wodę i nawadniających wraz ze sterownikami,
  • zakup innych uzasadnionych materiałów, towarów oraz wykonanie innych uzasadnionych usług bezpośrednio związanych z realizacją zadania, z wyłączeniem kosztów, które nie są uznawane za koszty kwalifikowane (§ 6 ust. 3 Regulaminu).

Dla programu „Deszczówka” określono również  koszty, które nie zaliczają się do tych kwalifikowanych. Należy do nich:

  • przygotowanie zadań, w szczególności kosztów dokumentacji technicznej, ekonomicznej, kosztorysów, zaświadczeń, pozwoleń, opłat, kosztów nadzoru budowlanego, przygotowania dokumentacji przetargowej, wizualizacji projektów oraz kosztów robót geodezyjnych i pomiarów powykonawczych,
  • modernizacje, renowacje, wymianę już istniejących: systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej oraz instalacji umożliwiających jej zagospodarowanie,
  • wykonanie przyłącza wodnego. 

Po wpłynięciu wniosku jest on sprawdzany w kwestiach formalnych. Polega to na weryfikacji wniosków z regulaminem programu oraz kompletności i zgodności załączonych dokumentów z wymogami zawartymi w regulaminie. W przypadku pojawienia się nieprawidłowości czy też konieczności uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień, należy to zrobić w terminie maksymalnie do 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu doręczenia wezwania w formie pisemnej lub przez ePUAP.

Wnioski podlegają ocenie w 4 kryteriach, do których zaliczamy: planowaną ilość wody do zmagazynowania w ciągu roku, zasadność przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do planowanych działań, wysokości wkładu finansowanego z budżetu samorządu terytorialnego w kosztach kwalifikowanych oraz sposób zagospodarowania wody i wielkość nawadnianej powierzchni. Za każde z kryteriów można otrzymać maksymalnie 10 punktów.  

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dotację, zadanie nią objęte należy zrealizować najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Z kolei do 14 grudnia 2022 r. zgodnie z umową należy wydatkować oraz rozliczyć uzyskane środki dotacji celowej. Do 28 grudnia 2022 r. wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania finansowego z wykonania zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące program, a także jego regulamin oraz wniosek ze stosownymi oświadczeniami znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (https://www.umww.pl/program-deszczowka).

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.