Przydomowa oczyszczalnia ścieków (POŚ) – aspekty prawne

Decyzja o zastosowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków nie niesie ze sobą istotnych perturbacji prawnych. Dziś ważnym wymogiem postawionym producentom POŚ są normy określające jakość i efektywność pracy przydomowej oczyszczalni ścieków, a podstawową normą, którą muszą spełniać te urządzenia to zgodność z normą PN-EN 12566-3 i znak CE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków do 50 OLM (obliczeniowej liczby mieszkańców) zaliczane są do wyrobów budowlanych i podlegają ocenie zgodności zgodnie z dyrektywą budowlaną 89/106/EEC. Muszą również spełniać wymagania zawarte w normie europejskiej EN 12566-3, która od 1 lipca 2010 roku obowiązuje w krajach Unii Europejskiej, a w Polsce rozpocznie obowiązywanie jako PN-EN 12566-3 od 1 maja 2014.

W Unii Europejskiej producenci i importerzy oczyszczalni zobowiązani są do wystawienia deklaracji zgodności z dyrektywami:

  • dyrektywa maszynowa 98/37/EC
  • dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 89/336/EEC
  • dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EEC
  • dyrektywa budowlana 89/106/EEC

Pozwala im to na umieszczenie na ich produktach znaku CE.

Aspekty prawne dotyczące instalacji i eksploatacji oczyszczalni

Prawo budowlane z 7.07. 1994 r., art. 29, ust. 1, pkt 3 stanowi, że budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Niemniej jednak taka instalacja wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, co w praktyce oznacza zgłoszenie informacji w odpowiednim urzędzie o chęci montażu oczyszczalni ścieków. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od potrzeb, należy dołączyć odpowiednie rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami. W przypadku zgłoszenia instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest Starosta. Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Zgodnie z prawem prace budowlano-instalacyjne można rozpocząć w sytuacji w której po upływie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, co oznacza, że zgoda może zostać wydana poprzez milczący akcept.

Aby rozpocząć eksploatację oczyszczalni, należy również o tym fakcie (w formie zgłoszenia) poinformować Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta (w zależności od lokalizacji inwestycji). Urząd Gminy czy Miasta powinien przyjąć zgłoszenie eksploatacji od osoby fizycznej prowadzącej własne gospodarstwo domowe lub rolne i inne – nie będące przedsiębiorstwem, a posiadające na swojej posesji instalację typu oczyszczalnia ścieków o parametrach nie przekraczających 5 m3 na dobę przepustowości. Również w tym przypadku do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.