24.03.2021 – Moja Woda II Edycja

Moja Woda II Edycja

W poniedziałek, tj. 23.03.2021 r. wznowiono nabór wniosków w ramach programu „Moja Woda”. Jego strategicznym celem jest zwiększenie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych. Zmianie nie uległa kwota dofinansowania, która wynosi maksymalnie 5 000 zł, jednak nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych na jedno przedsięwzięcie. Co istotne minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 000 zł. Kwalifikowalność kosztów obejmuje okres od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. 

Beneficjentami końcowymi nadal są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami3 nieruchomości4, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny5, jednak z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono dofinansowania z Programu Moja Woda. W przypadku nowopowstających lub planowanych budynków, również istnieje możliwość ubiegania się o dotację. Warunkiem koniecznym jest tutaj fakt, iż dany budynek musi zostać oddany do użytku zgodnie z prawem (poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia) przed złożeniem dokumentów do wypłaty. 

Jak podaje Regulamin oraz Program priorytetowy koszty kwalifikowane obejmują takie elementy jak: zakup, dostawę, montaż, budowę oraz instalację:

 • do zbierania wód opadowych i roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji – z dachów, chodników, podjazdów, np.: łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);
 • do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w zbiornikach, np.: zbiorniki podziemne, zbiorniki naziemne, „oczka wodne”);
 • do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie, np.: rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe (bez kosztów nasadzeń);
 • do retencjonowania wód opadowych i roztopowych na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa, bez kosztów nasadzeń);
 • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych i roztopowych, np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej.

Dodatkowo przygotowany został również dokument z listą wydatków, które nie zaliczają się do kosztów kwalifikowanych (Wydatki niekwalifikowane). W tegorocznej edycji programu znajduje się również zapis o minimalnej sumarycznej pojemności zbiornika/zbiorników wynoszącej 2 m3. Oznacza to, iż można zastosować kilka zbiorników, zarówno naziemnych, jak i podziemnych o mniejszej pojemności, jeżeli ich łączna pojemność wyniesie przynajmniej 2 m3. W sytuacji, gdy wniosek nie obejmuje zbiorników retencyjnych, należy złożyć oświadczenie, że na terenie nieruchomości objętej wnioskiem znajduje/znajdują się zbiornik/zbiorniki do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych o łącznej pojemności min.  2 m3. Regulamin programu podaje również kilka obostrzeń uniemożliwiających skorzystanie z dofinansowania. Zaliczamy do nich następujące przypadki:

 • przedsięwzięcie nie może być przedmiotem dofinansowania w innym rozpatrywanym lub zaakceptowanym wniosku w programie „Moja Woda” lub innym prowadzonym przez NFOŚiGW lub WFOŚiGW;
 • dofinansowanie nie może być udzielone na przedsięwzięcia lub elementy przedsięwzięcia sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, którego sumaryczna kwota dofinansowania ze wszystkich źródeł przekracza 100% kosztów kwalifikowanych; 
 • wody opadowe nie mogą być odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej, dopuszcza się podłączenie przelewu awaryjnego (na wypadek wyłącznie sytuacji ekstremalnych) do kanalizacji deszczowej (przy aktualizacji warunków przyłączeniowych);
 • instalacja objęta dofinansowaniem, a także retencjonowana woda opadowa nie może być wykorzystywana do prowadzenie działalności gospodarczej1 w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej;
 • inwestycja nie może zostać zakończona2 przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do WFOŚiGW;
 • realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z przepisami prawa, poprzedzona uzyskaniem wymaganych ostatecznych decyzji administracyjnych, jeżeli przepisy prawa nakładają konieczność uzyskania takich decyzji, a zastosowane urządzenia i materiały muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania na rynku polskim; 
 • okres trwałości przedsięwzięcia – 3 lata od daty jego zakończenia;
 • w okresie trwałości przedsięwzięcia beneficjent zobowiązany jest do zachowania całości dokumentacji związanej z projektem i eksploatacji instalacji zgodnie z przeznaczeniem. 

W celu złożenia wniosku i ubiegania się o dotację należy zarejestrować (w przypadku osób nieposiadających konta) lub zalogować się na portalu beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwego dla inwestycji będącej przedmiotem wniosku. Po zalogowaniu się należy pobrać i wypełnić wniosek o dofinansowanie w formie aktywnego formularza PDF. Co istotne pobrany plik należy otworzyć np. w programie Adobe Reader, a nie w przeglądarkach internetowych, które nie obsługują formularzy interaktywnych. Po poprawnym wypełnieniu wniosku niezbędnymi danymi wysyła się go przy pomocy skrzynki podawczej w portalu beneficjenta. Ostatnim krokiem jest wydrukowanie wniosku wysłanego elektronicznie, złożenie stosownych podpisów i dostarczenie wersji papierowej do siedziby danego WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Jako datę złożenia wniosku uznaję się datę wypływu wersji papierowej do Funduszu lub przez ePUAP. 

Inwestycja może zostać rozpoczęta zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku. Najistotniejsze, aby nie została ona zakończona przed złożeniem wniosku w obu wersjach (elektronicznej i papierowej/przez ePUAP). Na wezwanie ze strony WFOŚiGW dopuszcza również dwukrotne skorygowanie wniosku. Dodatkowo dopuszczone zostało składanie wyjaśnień przez wnioskodawcę za pomocy poczty elektronicznej. Zarówno o pozytywnym, jak i negatywnym rozpatrzeniu wniosku osoba starająca się o dofinansowanie jest informowana listownie, a w wyjątkowych przypadkach poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku negatywnej decyzji, Wnioskodawcy przysługuje odwołanie wraz z uzasadnieniem w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania decyzji. Zobowiązanie WFOŚiGW do dofinansowania przedsięwzięcia powstaje w dniu przesłania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w sytuacji, gdy Wnioskodawca potwierdzi fakt jej otrzymania. Jest to data zawarcia umowy o dofinansowanie. Po zakończeniu inwestycji w terminie do 10 miesięcy od otrzymania decyzji o dofinansowaniu przedsięwzięcia, Beneficjent powinien złożyć kompletny wniosek o płatność. Brak dotrzymania tego terminu może skutkować rozwiązaniem umowy o dofinansowanie. Wypłata dofinansowania następuje w formie refundacji po przedłożeniu wyżej wymienionego wniosku niezbędnego do rozliczenia. Wypłata następuje w terminie do 12 miesięcy od podjęciu decyzji o przyznaniu dofinansowania przez WFOŚiGW. Wnioskodawca/Beneficjent na każdym etapie może zrezygnować z ubiegania się o dofinansowanie. Należy poinformować o tym fakcie WFOŚiGW w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

1 Działalność gospodarcza, według unijnego prawa konkurencji, rozumiana jest bardzo szeroko jako oferowanie towarów lub usług na rynku. Zakres tego pojęcia jest szerszy niż w prawie krajowym (np. art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców), ponieważ nie wymaga się, aby działalność miała charakter zarobkowy, czy była prowadzona w sposób zorganizowany lub ciągły.  

2 Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumiemy datę podpisania protokołu odbioru końcowego przez beneficjenta końcowego i wykonawcę przedsięwzięcia lub oświadczenia o samodzielnym wykonaniu prac.  

3 W przypadku wielu właścicieli jednej nieruchomości, wnioskodawca musi uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli. Wniosek jest składny przez jednego ze współwłaścicieli wraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez pozostałych współwłaścicieli.  

4 Pod pojęciem nieruchomość rozumie się wszystkie nieruchomości ujęte w jednej księdze wieczystej.  

5 Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

Zadaj pytanie

Pozostaw nam swój numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą! Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.