Aktualności

Nowy Regulamin rządowego programu “Moja Woda”

1. Cel programu
1) Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach
jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.
2) Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu
i zagrożeń naturalnych.
2. Beneficjenci
Osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami1 nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – dalej jako „Program”.
3. Forma i intensywność dofinansowania
Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, nie więcej niż 5 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

POZOSTAŁE PUNKTY REGULAMINU ZNAJDZIESZ: TUTAJ